Certyfikacja Szkoły Trenerów Meritum

Procedura certyfikacji jakości pracy trenerów MERITUM

Wstęp

Certyfikacja w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM ma na celu rzetelną weryfikację poziomu kompetencji trenerskich, wspieranie trenerów w rozwoju umiejętności i kompetencji trenerskich oraz promocję trenerów świadczących usługi wysokiej jakości, zgodnej z metodologią MERITUM.

Efektem procesu certyfikacji jest potwierdzenie kompetencji trenera w oparciu o Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualification Framework).

Zasadniczym elementem Europejskich Ram Kwalifikacji jest system ośmiu poziomów odniesienia, opisujących wiedzę i umiejętności nabyte w procesie uczenia się.

Oferta certyfikacyjna MERITUM skierowana jest do trenerów posiadających kompetencje trenerskie, na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer).
Przeczytaj szczegółowy opis kompetencji (pdf).

Wymogi formalne kandydata ubiegającego się o certyfikat:

Trener ubiegający się o Certyfikat Jakości Pracy Trenera MERITUM powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać kompetencje wymagane od trenerów ubiegających się o certyfikat określone w niniejszej procedurze;
 2. ukończyć Szkołę Trenerów (w wymiarze nie mniejszym niż 200 godz.), zakończoną pozytywnie ocenioną etiudą dyplomową i/lub otrzymać co najmniej 75% możliwej od uzyskania liczby punktów (dotyczy osób, które na zaświadczeniu ukończenia Szkoły Trenerów otrzymały informacje o przyznanej liczbie punktów);
 3. złożyć w MERITUM autorski program co najmniej 16-godzinnego szkolenia, opracowany zgodnie z wymaganym standardem (wzorem), określonym i otrzymanym od MERITUM, w zakresie obejmującym wybraną tematykę;
 4. odbyć superwizję uczestniczącą podczas prowadzonego szkolenia (w wymiarze co najmniej 1 dnia szkoleniowego). Superwizowane szkolenie powinno trwać co najmniej 2 dni po 8 godzin szkoleniowych lub 3 dni po 6 godzin szkoleniowych;
  lub
 5. odbyć dwie superwizje post factum prowadzonych szkoleń (w wymiarze co najmniej 2 godzin). Każde z superwizowanych szkoleń powinno trwać co najmniej 2 dni po 8 godzin szkoleniowych lub 3 dni po 6 godzin szkoleniowych. W przypadku superwizji post factum, kandydat zobowiązany jest superwizować dwa szkolenia.
 6. przeprowadzić 200 godzin szkoleniowych (w tym samodzielne, udokumentowane, przeprowadzenie 2 różnych szkoleń metodami aktywnymi (jedno minimum 24 godzinne);
 7. znać i przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej Trenera MERITUM.
Przebieg procesu certyfikacji
 1. Kandydat ubiegający się o Certyfikat Jakości Pracy Trenera MERITUM, przesyła lub składa osobiście do biura MERITUM kwestionariusz (kwestionariusz do pobrania). Wybiera trenera superwizującego z listy trenerów wskazanych przez MERITUM i nawiązuje z nim bezpośredni kontakt w celu ustalenia kwestii merytorycznych i organizacyjnych superwizji.
 2. W trakcie procesu certyfikacji, każdy z kandydatów współpracuje z indywidualnym trenerem superwizującym, który nie bierze udziału w pracach Komisji Certyfikacyjna.
 3. Superwizje są odpłatne. Należność za superwizję kandydat ustala indywidualnie z trenerem superwizującym.
 4. Rezultatem współpracy kandydata i trenera superwizującego jest pisemna rekomendacja trenera.
 5. Kwestionariusz z rekomendacją trenera superwizującego powinien być złożony przez kandydata w biurze Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Dokumenty te otrzymuje Komisja Certyfikacyjna, której zadaniem jest nadawanie Certyfikatu Jakości Pracy Trenera MERITUM.
 6. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Komisja Certyfikacyjna, kierując się:
  1) prowadzeniem przez kandydata szkoleń metodami aktywnymi,
  2) rekomendacją trenera superwizującego,
  3) doświadczeniem trenerskim kandydata, w tym jakie szkolenia przeprowadził, dla jakiej grupy docelowej, w jakiej ilości godzin szkoleń,
  4) ukończonymi/przebytymi szkoleniami, zwłaszcza szkoleniami dot. rozwoju kompetencji trenerskich oraz rozwoju osobistego.
 7. Decyzje Komisji Certyfikacyjnej podejmowane są podczas głosowania jawnego, większościową przewagą głosów tj. co najmniej 60% „za” w stosunku do 40% „przeciw”. W przypadku niemożności podjęcia decyzji większością głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej.
 8. Certyfikat jest ważny 5 lat. W ciągu 6 miesięcy od upłynięcia ważności certyfikatu, trener składa:
  1) rekomendację superwizora wskazanego przez MERITUM, sporządzoną w na podstawie przeprowadzonej superwizji (szczegółowe regulacje dotyczące superwizji określone zostały w pkt. I.3 ppkt 4 – 5),
  2) co najmniej 3 opinie/rekomendacje klientów,
  3) wykaz przebytych szkoleń własnych z zakresu rozwoju osobistego (min. 16 godz. odbytych szkoleń w skali roku).
  W przypadku złożenia dokumentów do przedłużenia certyfikatu, po upływie terminu o którym mowa w pkt 8, trener ponownie rozpoczyna procedurę certyfikacji od początku.
 9. Po zakończeniu procedury certyfikacji, a przed wydaniem certyfikatu, kandydat zobowiązany jest do opłacenia jednorazowej składki trenerskiej z tyt. wpisania na Listę Certyfikowanych Trenerów MERITUM w wysokości 100 zł.
 10. Biuro MERITUM wydaje certyfikat w ciągu 30 dni od daty uiszczenia składki, o której mowa w pkt 9.
 11. W przypadku przedłużenia certyfikatu, ma zastosowanie przedmiotowa procedura.
 12. W przypadku przedłużenia Certyfikatu, Certyfikat Jakości Pracy Trenera MERITUM wydaje się na czas nieokreślony.

Pobierz kwestionariusz do certyfikacji (doc).