Kodeks Etyki Zawodowej Trenera Meritum

Poniższy Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje osoby posiadające Certyfikat Jakości Pracy Trenera MERITUM oraz członków kadry trenerskiej Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM.

Kompetencje zawodowe trenera MERITUM
 1. Trener MERITUM podejmuje się prowadzenia szkolenia tylko wówczas, kiedy jest pewien, że ma umiejętności i kwalifikacje konieczne do prowadzenia i zakończenia szkolenia z korzyścią dla uczestników.
 2. Trener MERITUM nie podejmuje się zadań i nie uczestniczy w działaniach (wykłady, seminaria, warsztaty, treningi, aktywność w mediach), które nie są zgodne ze standardami zawodowymi zapisanymi w niniejszym Kodeksie.
 3. Trener MERITUM korzysta z własnej terapii indywidualnej w przypadku zakłóceń w jego profesjonalnej praktyce wynikającej z kryzysów osobistych, obserwowanych oznak wypalenia zawodowego i/lub doświadczania trudności w zachowywaniu granic intymności oraz problemów w obszarze uwodzenia.
 4. Trener MERITUM, prowadzący szkolenia zawierające element rozwoju osobistego, oparte na osobistej więzi emocjonalnej trener-uczestnik, korzysta obowiązkowo z superwizji swojej pracy trenerskiej w wymiarze opisanym w Standardach Usług Szkoleniowych, świadczonych przez Stowarzyszenie MERITUM.
 5. Metody i techniki pracy, stosowane przez Trenera MERITUM, w procesie szkolenia muszą służyć celom edukacyjnym i rozwojowym uczestników szkolenia, ustalonym w kontrakcie.
 6. W swojej edukacji, która trwa przez całe życie zawodowe, Trener MERITUM dba o poszerzenie i pogłębienie swoich profesjonalnych i osobistych umiejętności.
 7. Trener MERITUM prowadzi dokumentację pracy szkoleniowej, wymaganą w projektach.
Relacja trener – uczestnik
 1. Relacja trener-uczestnik jest relacją wyłącznie zawodową, a najważniejszym celem Trenera MERITUM w procesie jej budowania jest dobro uczestników.
 2. Trener MERITUM ma świadomość znaczenia relacji trener-uczestnik dla procesu efektywnej edukacji. Zdaje sobie sprawę ze swej pozycji w tej relacji oraz z możliwości wpływania na uczestnika i tworzenia się zależności, jako nieodłącznych elementów procesu edukacji i rozwoju osobistego. Trener MERITUM, działając zgodnie z tą wiedzą, nie nadużywa i nie wykorzystuje uczestników finansowo, seksualnie, emocjonalnie, politycznie, czy ideologicznie.
 3. Trener MERITUM zdaje sobie sprawę, że jego inne relacje lub zobowiązania zewnętrzne mogą stać w konflikcie z interesem uczestników szkoleń. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów trener rezygnuje z prowadzenia zajęć dla tej grupy.
 4. Bezpośredni kontakt fizyczny w procesie szkolenia służy wyłącznie osiąganiu przez uczestnika jego celów edukacyjnych i wymaga ze strony trenera szczególnie profesjonalnego podejścia i uwagi. Taki bezpośredni kontakt fizyczny w relacji edukacyjnej jest dopuszczalny jedynie za zgodą uczestnika.
 5. W przypadku szkoleń zawierających element rozwoju osobistego, opartych na osobistej więzi emocjonalnej trener-uczestnik, Trener MERITUM jest świadomy, że bycie pracownikiem, bliskim przyjacielem, krewnym, czy partnerem jest nie do pogodzenia z relacją trener-uczestnik grupy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji trener rezygnuje z prowadzenia zajęć dla tej grupy.
Tajemnica zawodowa
 1. Wszystko, co dzieje się w relacji trener-uczestnik w procesie edukacyjnym ma charakter poufny.
 2. Trener MERITUM dba o to, by żadne informacje pozwalające na identyfikację uczestników nie zostały ujawnione.
 3. Dokonywanie zapisów magnetofonowych, robienie zdjęć lub filmowanie podczas szkolenia wymaga zgody uczestników.
Kontrakt z uczestnikami szkoleń.
 1. Każdy kontrakt sporządzony pomiędzy Trenerem MERITUM i uczestnikami szkolenia bez względu na to, czy był zawarty ustnie czy pisemnie, obowiązuje obie strony.
 2. Podczas negocjowania kontraktu szkoleniowego Trener MERITUM jasno i otwarcie informuje uczestników o swoich kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu.
 3. Trener MERITUM nie wprowadza w błąd swoich uczestników reklamując usługi, których faktycznie nie świadczy, lub kwalifikacje, których nie posiada.
 4. Trener MERITUM odnosi się z szacunkiem, także w swych publicznych wypowiedziach, do pracy innych trenerów i powstrzymuje się przed krytycznymi uwagami dotyczącymi innych teorii lub innych trenerów i ich pracy.
 5. Trener MERITUM, wiedząc o zachowaniu innego trenera które może przynieść ujmę środowisku trenerów i obniżyć prestiż Stowarzyszenia MERITUM, ma obowiązek skonfrontować się z tym trenerem oraz zawiadomić o tym zachowaniu Zespół Trenerów MERITUM.
 6. Trener MERITUM powstrzymuje się od wszelkich publicznych lub prywatnych działań, które mogą zaszkodzić jego zawodowej reputacji, są niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i mogłyby niekorzystnie wpłynąć na reputację zawodu trenera.
Relacje z byłymi uczestnikami szkoleń
 1. Trener MERITUM bierze pełną odpowiedzialność za swoje relacje z byłymi uczestnikami. Trener MERITUM, działając zgodnie z tą zasadą, nie nadużywa i nie wykorzystuje byłych uczestników finansowo, seksualnie, emocjonalnie, politycznie, czy ideologicznie.